Ders 3: Gıda sürdürülebilirliğinin Ana Faktörleri

Arazi

Tarımsal arazi alanı, Dünya’nın arazi yüzeyinin %38’ini kaplar ve geleneksel tarım uygulamaları, karbon ve biyokütle kaybına ve arazi bozulmasına yol açar.

FAO: “Habitatların aşırı kaybı ve toprak ve su gibi doğal kaynakların aşırı kullanımından kaynaklanan potansiyel çevresel etkiyi en aza indirirken mahsul verimliliğini en üst düzeye çıkarıyoruz.”

Enerji Kullanımı

Küresel gıda sistemi, toplam antropojenik sera gazı (GHG’ler) ve hava kirletici emisyonlara olumsuz yönde önemli bir katkı yapmaktadır. Devam eden sosyoekonomik gelişme eğilimleri doğrultusunda, gıda emisyonlarının giderek daha fazla enerji kullanımı, endüstriyel faaliyetler ve atık yönetimine bağlıdır. Bu da kara tabanlı sektörden kaynaklanan emisyonlardan çok daha fazladır. Yiyeceklerin yetiştirilmesi, hasat edilmesi veya yakalanması, taşınması, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve pişirilmesi gerekir. Ve artıkların atılması ve tüm bu işlemler enerji gerektirir.

Küresel Isınma

Genel olarak, et ve süt ürünleri, herhangi bir gıdanın kilogramı başına en yüksek küresel karbon, ham madde ve su ayak izine sahiptir. Sera gazı emisyonları açısından, hayvancılık üretimi 3 milyar tondan fazla CO2 eşdeğeri üretir. Çiftlik sonrası nakliye ve işleme, gıdayla bağlantılı emisyonların yalnızca küçük bir kısmını oluşturur. Metan ve azot oksit, tarımla ilgili iki güçlü sera gazıdır.

Gıda kayıpları ve gıda israfı

Üretilen gıdanın yaklaşık 1/3’ü gıda zinciri boyunca kaybolur. Hasat öncesinde, sırasında ve sonrasında gıda kayıpları meydana gelebilir. Bunun bazı nedenleri arasında insan dikkatsizliği, ihmal, süreç yetersizlikleri ve uygun olmayan paketleme sayılabilir.

Eğitim Eksikliği

Çocuklar, bırakın sürdürülebilir tarım tekniklerini, tarım hakkında çok az bilgi sahibi olarak veya hiç bilgisiz büyüyorlar ve sonuç olarak gençler kendilerini içinde buldukları dünyayı anlamlandıramıyorlar ve onu daha iyi bir yer haline getirmeleri gerekiyor. Sürdürülebilir gıda üretim uygulamaları ve sağlıklı beslenme kalıplarının her ikisi de hayati önem taşıdığından, sağlıklı beslenme ve gıda sürdürülebilirliği hakkında yaşamın erken evrelerinden itibaren öğretmek önemlidir.