Μάθημα 5: Μελλοντικές προκλήσεις

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ό,τι σε πολλές χώρες όπου τα συστήματα τροφίμων αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην παροχή πρόσβασης σε επαρκή ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για όλους, η επαγγελματική κατάρτιση που σχετίζεται με τα γεωργικά μέσα διαβίωσης δεν υπάρχει ή είναι ανεπαρκής.  

Τα υπάρχοντα συστήματα γεωργικής κατάρτισης σπάνια στοχεύουν ή προσαρμόζονται στους νέους και δεν προσεγγίζουν επαρκώς τις νέες γυναίκες, η συμβολή των οποίων στα γεωργικά συστήματα σε πολλές υποπεριφέρειες και χώρες περιορίζεται στην απλήρωτη οικιακή εργασία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των συζύγων τους. Επιπλέον, οι διασυνδέσεις με ερευνητικά προγράμματα ή με άτυπα και παραδοσιακά συστήματα ασφάλειας για τη μεταφορά γνώσεων δεν είναι γενικά ισχυρές, με αποτέλεσμα οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται να μην είναι σχετικές ή διαθέσιμες για χρήση στις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Επομένως, καθίσταται κρίσιμο να διασφαλιστεί ό,τι οι μικροκαλλιεργητές συνδέονται με τις αγορές, καθώς και ό,τι είναι σε θέση να διαπραγματεύονται τα συμφέροντά τους μέσω των οργανώσεων παραγωγών, ό,τι εξαλείφεται η ανισότητα των φύλων, ό,τι οι γυναίκες της υπαίθρου ενδυναμώνονται, και ό,τι οι αγροτικές κοινότητες έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες, γη και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι ειδικευμένες νέες γυναίκες και άνδρες έχουν αποδείξει ό,τι όταν τους δίνονται ευκαιρίες μέσω αλυσίδων αξίας χωρίς αποκλεισμούς, από την προμήθεια εισροών μέχρι την παραγωγή, τη μεταποίηση, την αποθήκευση και το εμπόριο, μπορούν να βρουν λύσεις για να θρέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, αλλά και να βοηθήσουν τις χώρες τους να επιτύχουν επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή.

Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα!

Ειδικότερα, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να εμπλακούν οι νέες γυναίκες, οι οποίες σε πολλές αγροτικές περιοχές έχουν λίγες προοπτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων, παρά τις αποδεδειγμένες δυνατότητές τους να συμβάλουν στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής. Η καταπολέμηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες θα αυξήσει σημαντικά τη γεωργική παραγωγή και θα συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή.

Ένα άλλο κενό που προέκυψε από τις επισκοπήσεις των περιπτώσεων αφορά την ανάγκη για αυστηρές αξιολογήσεις για την κατανόηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Αυτό θα είναι απαραίτητο για την ενημέρωση σχετικά με την προσαρμογή, τη συστηματοποίηση και την κλιμάκωση των επιτυχημένων προσεγγίσεων, και για την τροφοδότηση των διαδικασιών πολιτικής και σχεδιασμού. Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, καθώς και την απασχόληση των νέων, δεν θα είναι δυνατή η μετατροπή σε βιώσιμα επισιτιστικά συστήματα και η εξάλειψη της πείνας χωρίς να συμβούν όλα αυτά.

Source: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/ENPAIA-Gestione-separata-Periti-Agrari-determinazione-del-contributo-di-maternita.aspx