Μάθημα 4: Μέτρηση του συνολικού κοινωνικού αντίκτυπου

Για να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο μίας βιώσιμης στρατηγικής για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, έχουμε πολλές διαθέσιμες επιλογές. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται παρακάτω:

  • Έρευνες και συνεντεύξεις: Μπορούμε να διεξάγουμε έρευνες και συνεντεύξεις με ανθρώπους που επηρεάζονται από τη στρατηγική για να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, θα βοηθούσε η διεξαγωγή έρευνας σε άτομα που έχουν επηρεαστεί από τη στρατηγική, και η λήψη συνεντεύξεων από κοινοτικούς ηγέτες και ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετείχαν στην εφαρμογή της.
  • Παρατηρήσεις και μελέτες περιπτώσεων: Για να κατανοήσουμε πώς μία βιώσιμη στρατηγική για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων επηρεάζει την κοινότητα, μπορούμε να επισκεφθούμε τα μέρη όπου εφαρμόζεται η στρατηγική. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να μάθουμε πώς αισθάνονται για τη διαδικασία. Μπορούμε επίσης να μελετήσουμε έργα ή πρωτοβουλίες που αποτελούν μέρος της στρατηγικής. Μετά από αυτές τις ενέργειες, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για τον αντίκτυπο της στρατηγικής και τι μπορούμε να κάνουμε για να τη βελτιώσουμε.
  • Χρήση εργαλείων εκτίμησης αντικτύπου: Η επόμενη επιλογή για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου μίας βιώσιμης στρατηγικής είναι η χρήση εργαλείων αξιολόγησης του αντίκτυπου, όπως τα πλαίσια κοινωνικής απόδοσης της επένδυσης (SROI) ή αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου (SIA). Αυτά τα αποτελεσματικά εργαλεία θα παρέχουν μία δομημένη προσέγγιση για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου ενός έργου ή μίας πρωτοβουλίας, και θα βοηθήσουν στην ποσοτικοποίηση των οφελών & των επιπτώσεων μίας βιώσιμης στρατηγικής για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.