Μάθημα 4: Καμπάνιες σε χώρες της ΕΕ

Η Στρατηγική «Από το χωράφι στο πιάτο» βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου κειμένου που αποσκοπεί στο να είναι τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα συστήματα τροφίμων εάν δεν είναι βιώσιμα δεν μπορούν να είναι ανθεκτικά σε κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19. Χρειάζεται επανασχεδιασμός των επισιτιστικών μας συστημάτων, τα οποία σήμερα ευθύνονται σχεδόν για το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία (λόγω τόσο της υπο- όσο και της υπερ-διατροφής) και δεν επιτρέπουν δίκαιες οικονομικές αποδόσεις και βιοπορισμό για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως για τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Η τοποθέτηση των επισιτιστικών μας συστημάτων σε μια βιώσιμη πορεία δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες για τους φορείς της αλυσίδας αξίας των τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ενημέρωση του κοινού και τη ζήτηση για βιώσιμα τρόφιμα, θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.