Μάθημα 4: Θέματα προτεραιότητας για τις βιώσιμες εταιρείες

  1. Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού (SFDR): Απαιτεί από τις εταιρείες να γνωρίζουν τι συμβαίνει στα ανώτερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
  2. Διαφορετικότητα, ισότητα, και ένταξη (DEI) σε όλη την επιχειρηματική αλυσίδα και την αλυσίδα αξίας: Πώς να τεθούν σε λειτουργία εντός των οργανισμών και σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού διαδικασίες που προωθούν και αξιοποιούν την καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας την πρόσβαση, το κύρος και την επιρροή όσων συνήθως αποκλείονται από την ανάπτυξη νέων αγαθών και υπηρεσιών. 
  3. Αρχές κυκλικής οικονομίας: Τα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας επιδιώκουν την εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης, τη διατήρηση των υλικών σε χρήση, και την αναγέννηση των φυσικών συστημάτων.  
  4. Θετικές για τη φύση προσεγγίσεις και αναγεννητική γεωργία: Υπέρβαση της «μη αποψίλωσης» για επενδύσεις στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων εντός και εκτός της αλυσίδας αξίας και υιοθέτηση της αναγεννητικής γεωργίας.