Μάθημα 4: Αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-27 επιθυμεί οι νέοι να εμπλακούν και να γίνουν ενεργοί πολίτες, συμμετέχοντας στη δημοκρατία και την κοινωνία.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς δράσης: Εμπλοκή, Σύνδεση, Ενδυνάμωση, και θέτει 11 ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία. Ο στόχος 6 είναι «Προώθηση της αγροτικής νεολαίας: δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στις αγροτικές περιοχές, και διασφάλιση της ισότητας για τους νέους σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον».

Στους στόχους αυτού του ευρωπαϊκού στόχου για τη νεολαία περιλαμβάνεται η διασφάλιση της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από, για και με τους νέους, προκειμένου να υποστηριχθεί η ένταξή τους και να ωφεληθούν οι τοπικές κοινότητες.

Η δημιουργία θετικής εικόνας των αγροτικών περιοχών και η διασφάλιση της προστασίας των αγροτικών παραδόσεων αποτελούν άλλους σημαντικούς στόχους.

Οι ανταλλαγές με τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγροτικής Ευρώπης έχουν προσδιορίσει τις αλλαγές που απαιτούνται για να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να σημειωθεί πρόοδος προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές, τονίζοντας παράλληλα τον ρόλο των νέων στην επίτευξη αυτών των αλλαγών.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen, «ενώ οι νέοι ανησυχούν για το μέλλον, είναι αποφασισμένοι να το κάνουν καλύτερο». Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό τους, οι νέοι της υπαίθρου μπορούν να συμβάλουν στις φιλοδοξίες του οράματος της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές, ξεκινώντας νέες οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν τοπικές θέσεις εργασίας.

Η ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού συμβάλλει σε πιο βιώσιμες και ανθεκτικές αγροτικές επιχειρήσεις, στη διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών, και στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων. Η ζωτικότητα της αγροτικής ζωής δεν είναι μόνο συνάρτηση της οικονομίας της, αλλά διαμορφώνεται επίσης από τη ζωντάνια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ταυτότητα, τη συνοχή και την ενσωμάτωση. Επομένως, οι πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις στις αγροτικές περιοχές θα πρέπει να είναι δίκαιες και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Η κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων, για παράδειγμα, είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη και απαιτεί την αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων, από την αύξηση της διαθεσιμότητας βασικών υπηρεσιών έως την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών. 

Ο 6ος ευρωπαϊκός στόχος για τη νεολαία, «Προώθηση της αγροτικής νεολαίας», σημαίνει ό,τι δημιουργούνται οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στις αγροτικές περιοχές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ισότητα των νέων τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο.

Source: https://www.generali.it/business/imprese/agricoltura/valore-agricoltura