Μάθημα 3: Νεολαία και γεωργική εκπαίδευση

Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη παγκόσμιας επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος θέσεων εργασίας στον κόσμο και απασχολεί περισσότερους από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους.  

Ο μετασχηματισμός της γεωργίας σε έναν πιο παραγωγικό, βιώσιμο, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό τομέα απαιτεί τη μεταφορά σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη ταλέντων στη γεωργία. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του σημερινού γεωργικού εργατικού δυναμικού. Σημαίνει διατήρηση των ανθρώπων με δεξιότητες. Σημαίνει προσέλκυση νέου προσωπικού και διεύρυνση του φάσματος των ευκαιριών σταδιοδρομίας που είναι διαθέσιμες στη σχέση γεωργίας-φαγητού-διατροφής-περιβάλλοντος. Πάνω από όλα, σημαίνει τη δημιουργία κινήτρων και εκστρατειών που ενθαρρύνουν τους νέους να θεωρούν τη γεωργία ως μία από τις καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας.

Η συμμετοχή των νέων είναι απαραίτητη για την αύξηση της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγικότητας.

Η διαμορφωτική γεωργική εκπαίδευση, είτε μέσω της άμεσης εμπλοκής σε γεωργικές πρακτικές με έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα είτε μέσω επιχειρηματικής εργασίας, αυξάνει τη σύνδεση των νέων της υπαίθρου με το τοπικό περιβάλλον, την αντίληψή τους για τον αντίκτυπο της γεωργίας στην τοπική κοινότητα, και τις φιλοδοξίες τους για σταδιοδρομία στη γεωργία.

Οι επενδύσεις των ενδιαφερομένων στην εκπαίδευση που εμπλέκει τους νέους σε βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, και παρέχει ευκαιρίες για μεγαλύτερη εμπλοκή στην αγορά και καινοτομία, μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να σκεφτούν τη γεωργία ως επιλογή σταδιοδρομίας.

Για την τόνωση του ενδιαφέροντος για τη γεωργία, απαιτείται ευρύτερη αλλαγή στις εμπειρίες των νέων, και αλλαγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεδομένης της δημογραφικής ποικιλομορφίας της νεολαίας, τόσο η αστική όσο και η αγροτική νεολαία θα πρέπει να συμμετέχουν ως εταίροι στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Το ενθαρρυντικό είναι ό,τι τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί πολλά παραδείγματα πρωτοβουλιών που απευθύνονται στους νέους της υπαίθρου και έχουν αναδείξει νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη της ικανότητας των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν σημαντικές δυνατότητες να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια και να επεκταθούν.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ό,τι τα διδάγματα που αντλούνται από αυτές τις πρωτοβουλίες τεκμηριώνονται και ενσωματώνονται στις ατζέντες σχεδιασμού και πολιτικής.

Επιπλέον, αρκετές μελέτες υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η μάθηση εκτός των επίσημων θεσμών, όπως η άτυπη μάθηση από γονείς και συνομηλίκους, για τους νέους της υπαίθρου στην απόκτηση τόσο παραδοσιακών όσο και νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ άτυπης, μη τυπικής και τυπικής μάθησης ως μέρος της διά βίου μάθησης.

Source: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/young-people-and-women-in-eu-farming/