Μάθημα 3: Κανονισμοί

«Με βάση τη σημαία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Νέας Συμφωνίας, η Ευρώπη εφαρμόζει ένα ευρύ σύνολο μέτρων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της βιώσιμης καινοτομίας, και την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050.»

Όλες οι μεγάλες εταιρείες και οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τη νομοθεσία της ΕΕ, και να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που απορρέουν από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

  • Κανονισμός για τη γνωστοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR)

 Ρυθμίζει την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για τη διαχείριση επενδύσεων στην ΕΕ  

Ρυθμίζει τις εταιρικές εκθέσεις βιωσιμότητας στην ΕΕ 

  • Ταξινομία της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες 

Ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, έργα και επενδύσεις 

Ρυθμίζει τη δέουσα επιμέλεια και την υποβολή εκθέσεων για την εταιρική αλυσίδα εφοδιασμού