Μάθημα 2: Πώς να εμπλακούν οι νέοι

Η εκπληκτική ενέργεια που διαθέτουν οι νέοι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων. Πώς λοιπόν μπορούμε να τους προσελκύσουμε;

  • Συμμετοχή των νέων σε διορατικές συζητήσεις: Εάν θέλουμε να εμπλέξουμε τους νέους στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, μπορούμε να τους προσκαλέσουμε σε συζητήσεις. Για παράδειγμα, ζητώντας τη συμβολή και τις ιδέες τους, ακούγοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους, κ.λπ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων μυαλών, με αποτέλεσμα την εμπλοκή τους στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών.
  • Να τους επιτρέπεται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων: Θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το να δώσουμε στους νέους μία θέση σε αυτό το τραπέζι, να τους προσκαλέσουμε σε συζητήσεις σχετικά με τις στρατηγικές, και πολλά άλλα, μπορούν να βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ό,τι οι προοπτικές των νέων λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη στρατηγικών.
  • Ενθαρρύνετέ τους να αναλάβουν δράση: Εάν θέλουμε οι νέοι να συμμετέχουν περισσότερο στη δημιουργία στρατηγικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να αναλάβουν δράση για το θέμα. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να τους παρέχουμε πληροφορίες και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν έργα και πρωτοβουλίες. Υποστηρίζοντάς τους στην οργάνωση και την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών, μπορούμε να τους δώσουμε τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να αναλάβουν την ευθύνη του ζητήματος και να αναπτύξουν λύσεις που είναι τόσο πρακτικές όσο και αποτελεσματικές.

Αυτές οι προσεγγίσεις θα μας επιτρέψουν να ενδυναμώσουμε την επόμενη γενιά και να την κάνουμε να συμμετάσχει περισσότερο στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.