Μάθημα 2: Ετερογενείς ανάγκες

Source: https://www.fao.org/3/i5024e/i5024e.pdf

Τα Ηνωμένα Έθνη ορίζουν τη νεολαία ως άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών. Οι ορισμοί, ωστόσο, διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή, με πολλούς ορισμούς να περιλαμβάνουν άτομα ηλικίας έως 35 ετών.

Οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στους ορισμούς της νεολαίας μπορεί να συνεπάγονται διαφορετικές ανάγκες και ευκαιρίες. Για τους νεότερους, όπως οι νέοι μεταξύ 15 και 18 ετών, οι προτεραιότητες μπορεί να αφορούν την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη μετάβαση στην παραγωγική εργασία, εξαλείφοντας όλες τις μορφές επικίνδυνης εργασίας. Αντίθετα, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18+, οι οποίοι μπορεί να εργάζονται ήδη και να συντηρούν οικογένειες, μπορεί να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους τομείς εργασίας τους.

Το φύλο είναι μία σημαντική διάσταση που επηρεάζει τις ευκαιρίες οικοδόμησης και αξιοποίησης των ικανοτήτων των νέων στη γεωργία. Οι προκλήσεις της προσέγγισης των νεαρών γυναικών, οι οποίες συχνά περιορίζονται από βαρύ οικιακό φόρτο εργασίας, παραδοσιακά έθιμα και πεποιθήσεις, και περιορισμούς στην κινητικότητά τους σε ορισμένες κοινωνίες, με πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που σχετίζονται με την προσέγγιση των νεαρών ανδρών.

Δυναμικές όπως τα υψηλά ποσοστά εφηβικής εγκυμοσύνης και οι πρόωροι γάμοι εμποδίζουν πολλές νέες γυναίκες να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές βιοπορισμού τους. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι επίμονες έμφυλες προκαταλήψεις όσον αφορά την πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους, ιδίως στη γη, μαζί με στοχευμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ό,τι οι νέες γυναίκες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες καθορίζουν επίσης τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στους νέους της υπαίθρου σε διάφορες χώρες και περιοχές, διασταυρούμενες με τη δυναμική του φύλου και της ηλικίας.

Στην Αφρική, για παράδειγμα, μεγάλος αριθμός νέων ζει και εργάζεται σε αγροτικές πόλεις και οικισμούς. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες σχετικά με τις δυνατότητες του αστικού τομέα να απορροφήσει αυτούς τους νέους στη μισθωτή απασχόληση. Είναι σαφές ό,τι ο ρόλος της γεωργίας, και ιδιαίτερα της μικρής οικογενειακής γεωργίας, στην παροχή αξιοπρεπών ευκαιριών διαβίωσης για τους νέους της υπαίθρου τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικός.

Ταυτόχρονα, η συνδεσιμότητα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών σε ορισμένες περιοχές παραμένει ανεπαρκής, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες και τους θεσμούς που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των ροών αγαθών, πληροφοριών, χρημάτων και ανθρώπων. Οι ελλείψεις αυτές μπορεί να αυξήσουν το κόστος συναλλαγών που συνδέεται με επενδύσεις στη γεωργία ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. 

Source: https://agvilvelino.it/article/2018/05/10/siglato-a-cibus-accordo-tra-anacer-assalzoo-assitol-e-italmopa/