Μάθημα 2: Βιωσιμότητα τροφίμων

Τι είναι η βιωσιμότητα τροφίμων; 

Ο ΟΗΕ ορίζει τη βιωσιμότητα τροφίμων ως «την ιδέα ό,τι κάτι (π.χ. η γεωργία, η αλιεία, ή η προετοιμασία των τροφίμων) γίνεται με τρόπο που δεν σπαταλά τους φυσικούς μας πόρους και μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον ή την υγεία μας». 

Βιωσιμότητα τροφίμων είναι η παραγωγή τροφίμων με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον, που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους, εξασφαλίζει ό,τι οι γεωργοί μπορούν να συντηρούν τους εαυτούς τους, και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις κοινότητες που παράγουν τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων και των ανθρώπων. 

Αυτή η ιδέα αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από ένα κίνημα για την αντιμετώπιση του γεγονότος ό,τι σημαντικά περισσότεροι πόροι εισέρχονται στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων από ό,τι εξέρχονται από αυτό. 

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FOA) του ΟΗΕ αναφέρει ό,τι ένα βιώσιμο διατροφικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά ωφέλιμο. 

Γιατί είναι σημαντικό; 

Καθορίζει την ικανότητα της ανθρωπότητας να παράγει αρκετά τρόφιμα για όλους στον πλανήτη τώρα, καθώς και για τις μελλοντικές γενιές.  

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αναφέρει ό,τι περισσότεροι από 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως – 821 εκατομμύρια άνθρωποι – πεινάνε κάθε μέρα. Δεδομένου ό,τι ο πληθυσμός αναμένεται να φθάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά 60-70% μέχρι τότε για να καλύψει αυτή την πρόσθετη ζήτηση.

Για να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη, εκατοντάδες εκατομμύρια εκτάρια δασών θα πρέπει να μετατραπούν σε γεωργικές εκτάσεις, γεγονός που θα έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

Επιπλέον, η γεωργική βιομηχανία παράγει σήμερα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από ό,τι ολόκληρη η βιομηχανία μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οδικών μεταφορών, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Η αύξηση του μεγέθους αυτής της βιομηχανίας κατά 60-70% θα ήταν καταστροφική για το περιβάλλον. 

Η παραγωγή τροφίμων αντιπροσωπεύει σήμερα το 70% της χρήσης γλυκού νερού στον πλανήτη. Η αύξηση αυτής της χρήσης για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους ήδη περιορισμένους πόρους.