Μάθημα 2: Βιολογική καλλιέργεια: ένας τρόπος μείωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου

«Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής που διατηρεί την υγεία του εδάφους, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων. Βασίζεται σε οικολογικές διεργασίες, στη βιοποικιλότητα και σε κύκλους που προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες και όχι στη χρήση παραγόντων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Η Βιολογική Γεωργία συνδυάζει την παράδοση, την καινοτομία και την επιστήμη προς όφελος του περιβάλλοντος. Στόχος της είναι η δημιουργία ισορροπημένων σχέσεων και η καλή ποιότητα ζωής όλων των εμπλεκόμενων μερών».

IFOAM General Assembly, 2008

Οι Αρχές της Υγείας, της Οικολογίας, της Δικαιοσύνης και της Φροντίδας αποτελούν το θεμέλιο ανάπτυξης και εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας. Εκφράζουν τη συμβολή της βιολογικής γεωργίας στον κόσμο και ένα όραμα για τη βελτίωση της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια γεωργική μέθοδος που στοχεύει στην παραγωγή τροφίμων με τη χρήση φυσικών ουσιών και διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι η βιολογική καλλιέργεια τείνει να έχει μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς ενθαρρύνει τα παρακάτω:

 • αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων,
 • διατήρηση της βιοποικιλότητας,
 • διατήρηση των περιφερειακών οικοσυστημάτων,
 • ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους,
 • διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

Επιπλέον, οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας ενθαρρύνουν υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων και απαιτούν από τους/τις κτηνοτρόφους να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων.

Η βιολογική καλλιέργεια προτείνεται ως λύση στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας. Οι μειωμένες γεωργικές εισροές και η μεγαλύτερη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος επηρεάζουν θετικά το τοπικό ποσοστό των αερίων του θερμοκηπίου.

Τι κάνει τα βιολογικά τρόφιμα «βιολογικά»;

 • Απουσία συνθετικών (χημικών) λιπασμάτων
 • Απουσία συνθετικών φυτοφαρμάκων
 • Απουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
 • Αντιβιοτικά ως έσχατη λύση
 • Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των ζώων

Τι δεν σημαίνει απαραίτητα «βιολογικό»;

 • Τοπική καλλιέργεια
 • «Πράσινη» συσκευασία
 • Υψηλότερη διατροφική αξία

«Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων προσδίδει μια οπτική ταυτότητα στα βιολογικά προϊόντα που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ. Κάτι τέτοιο διευκολύνει τους καταναλωτές στην ΕΕ να αναγνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα και βοηθά τους αγρότες να τα διαθέτουν στην αγορά σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το λογότυπο βιολογικής καλλιέργειας χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά από εξουσιοδοτημένο οργανισμό ή φορέα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν αυστηρά κριτήρια σχετικά με τον τρόπο παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης».

https://www.allaboutgardening.com/organic-gardening/
https://www.allaboutgardening.com/organic-gardening/