Μάθημα 2: Από το χωράφι στο πιάτο

Το 2020, η στρατηγική «Από το χωράφι στο πιάτο» παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μιας συλλογής πολιτικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην ΕΕ έως το 2050. Η στρατηγική υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων και αναγνωρίζει τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ της ευημερίας των ατόμων, των κοινωνιών και του πλανήτη. Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι οι εξής:

 • παροχή αρκετών προσιτών και θρεπτικών τροφίμων, τηρώντας παράλληλα τα πλανητικά όρια,
 • μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων,
 • μείωση των πωλήσεων αντιμικροβιακών φαρμάκων κατά το ήμισυ,
 • επέκταση της βιολογικής γεωργίας,
 • προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και της υγιεινής διατροφής,
 • μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων,
 • καταπολέμηση της απάτης στην αλυσίδα εφοδιασμού και
 • ενίσχυση της καλής διαβίωσης των ζώων

Η στρατηγική προβλέπει μια σειρά πρωτοβουλιών και νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη:

 • βιολογική καλλιέργεια

 • διατροφική επισήμανση στη μπροστινή μεριά των συσκευασιών και την επισήμανση των βιώσιμων τροφίμων

 • μείωση της σπατάλης τροφίμων

Ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συμβάλει επίσης στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Η στρατηγική «από το χωράφι στο πιάτο» συνάδει με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030.