Μάθημα 1: Συστήματα τροφίμων

Η έννοια των συστημάτων τροφίμων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως βασική οδός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επισιτιστικής ασφάλειας. 

Τα συστήματα τροφίμων εξετάζουν όλους τους φορείς, τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την προετοιμασία και την κατανάλωση τροφίμων και τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων (HLPE, 2014).

Τα θέματα που αφορούν το σύστημα τροφίμων περιλαμβάνουν τη διακυβέρνηση και την οικονομία της παραγωγής τροφίμων, τη βιωσιμότητά του, το βαθμό στον οποίο σπαταλάμε τρόφιμα, τον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή τροφίμων επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, και τον αντίκτυπο των τροφίμων στην υγεία του ατόμου και του πληθυσμού. 

Βασικά στοιχεία συστήματος τροφίμων:

Προσιτότητα     -Κατανομή

-Προτίμηση        -Παραγωγή 

-Διανομή            -Ανταλλαγή

Είναι σημαντικά για δύο βασικούς λόγους

  1. Η διατροφή μας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. 
  2. Τα σημερινά συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της γεωργίας, της μεταποίησης και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον πλανήτη μας, οδηγώντας στην κλιματική αλλαγή και απειλώντας το περιβάλλον.

Παράγοντες 

  • Δημογραφικά στοιχεία
  • Κατανάλωση
  • Τεχνολογία
  • Αγορές
  • Κλίμα και περιβάλλον
  • Πολιτική και γεωπολιτική