Καλές Πρακτικές στην Τουρκία

Νευρωνικό Δίκτυο

Το νευρωνικό δίκτυο είναι μια μέθοδος τεχνητής νοημοσύνης που διδάσκει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται δεδομένα με τρόπο που βασίζεται σε λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Πρόκειται για έναν τύπο μηχανικής μάθησης, που ονομάζεται βαθιά μάθηση, η οποία χρησιμοποιεί διασυνδεδεμένους κόμβους ή νευρώνες σε μια πολυεπίπεδη δομή που μοιάζει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

 

ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση, ενίσχυση και παρακολούθηση των συστημάτων ανάκτησης και αναδιανομής ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

Η τράπεζα τροφίμων στην Τουρκία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 5179 (νόμος για την Παραγωγή, Κατανάλωση και Εποπτεία των Τροφίμων). Ωστόσο, ο Νόμος 5996 (ο νόμος για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, την Υγεία των Φυτών, τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές), με βάση τον οποίο τροποποιήθηκε ο Νόμος 5179, δεν αναφέρεται στη δραστηριότητα των τραπεζών τροφίμων. Ανεξαρτήτως αυτού, υπάρχουν εγγεγραμμένες και ενεργές τράπεζες τροφίμων και επίσημοι έλεγχοι όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων που διεξάγονται από το MAF. Ο έλεγχος της ισχύουσας νομοθεσίας και η πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων από τους αρμόδιους φορείς είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της  καλύτερης λειτουργίας του συστήματος τραπεζών τροφίμων και τη διευκόλυνση άλλων μοντέλων ανάκτησης και αναδιανομής ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπλέον, η δωρεά τροφίμων επιφέρει διάφορες προκλήσεις, όπως η σύγκρουση συμφερόντων και το αθέμιτο κέρδος. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κατάχρησης, οι τράπεζες τροφίμων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα ανάκτησης και αναδιανομής που δέχεται δωρεές τροφίμων και διανέμει δωρεάν τρόφιμα σε άτομα που το έχουν ανάγκη, πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται από αρμόδιους δημόσιους φορείς. Έτσι, οι δωρητές τροφίμων πρέπει να συνεργάζονται με τις τράπεζες τροφίμων, καθώς και με άλλες μονάδες ανάκτησης και αναδιανομής που είναι βέβαιο ότι θα διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τον κατάλληλο τρόπο και θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος. Η προστασία των καταναλωτών πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή καθώς και η βελτίωση του συστήματος ανάκτησης και αναδιανομής τροφίμων.

1η δράση:

Έλεγχος των υφιστάμενων κανονισμών για τη διασφάλιση του πλέον βιώσιμου μοντέλου για το τραπεζικό σύστημα τροφίμων και καθορισμός της απαραίτητης νομικής και θεσμικής υποδομής, των συστημάτων ελέγχου και του προϋπολογισμού. Σύνταξη και δημοσίευση του τροποποιητικού κανονισμού για το εθνικό τραπεζικό σύστημα τροφίμων.

2η δράση:

Διοργάνωση εργαστηρίων από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη βελτίωση του συστήματος τραπεζών τροφίμων στην Τουρκία και τον καθορισμό του πιο βιώσιμου τρόπου λειτουργίας τους.

3η δράση:

Προετοιμασία ενός λογισμικού για την εγκατάσταση και τον συντονισμό του εθνικού δικτύου τραπεζών τροφίμων που περιλαμβάνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δωρεών, των τραπεζών τροφίμων και των δικαιούχων χωρίς να παραβιάζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.