Ενότητα 4: Επισιτιστική Ασφάλεια και Μηδενική Σπατάλη Τροφίμων

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Παρουσίαση της ετήσιας σπατάλης τροφίμων και των επιπτώσεών της στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία
  • Ορισμός του ρόλου των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων
  • Προσδιορισμός των τρόπων μέτρησης και καταγραφής της σπατάλης τροφίμων σε διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας
  • Περιγραφή αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα
  • Περιγραφή μέτρων για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων σε περιπτώσεις που η πρόληψη δεν είναι δυνατή

Ας ξεκινήσουμε

Περιεχόμενο Ενότητας

Επέκταση Όλων